Generelle salgs- og leveringsbetingelser

for IsiCom Denmark (ICDK)

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er aftalt.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jvf., pkt. 3. Afgiver ICDK tilbud, der ikke angiver acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til ICDK senest 30 dage fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til ICDK, er ICDK berettiget til at indgå aftaler med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. ICDK skal efter acceptens fremkomst, uden ugrundet ophold, skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris

Alle priser er i DKK og eksklusive moms og andre afgifter. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i told, skatter og afgifter samt evt. ændringer i valutakurser, råvarer, transport m.m.

5. Betaling

5.1 Betaling skal ske senest til den af fakturaen angivne dato som værende sidste rettidige betalingsdag.
5.2 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er ICDK berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
5.3 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav til ICDK, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsret

6.1 ICDK forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, ind til hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til ICDK eller til den, man har transporteret sin ret til, jvf. pkt. 14.
6.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

7. Levering

7.1 Alle ordrer pålægges et gebyr for ekspedition og fragt.
7.2 Leveringstiden er fastsat af ICDK efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold der hersker ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse.
7.3 Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes at ICDK er i en situation som angivet i pkt. 11.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har oversteget 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4 ICDK skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.
7.5 ICDK dækker ikke tab som følge af en eventuel overskridelse af leveringstiden.
7.6 Såfremt køber ønsker en leveringstermin udskudt, skal ICDK kontaktes senest 4 uger før bekræftet leveringstermin. I modsat fald faktureres køber som oprindeligt aftalt.

8. Produktændringer

ICDK forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre i aftalte specifikationer, såfremt dette kan ske uden ulempe for køber.

9. Mangler og reklamationer

9.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
9.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give ICDK en skriftlig meddelelse herom samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og der ikke reklameres som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
9.3 Efter ICDK’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive ombyttet i henhold til producentens betingelser.
9.4 Sker afhjælpning eller ombytning i henhold til pkt. 10.3 ikke inden for rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
9.5 Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for ICDK, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jvf. Pkt. 10.3, påtager ICDK sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige, solgte i et tidsrum af 3 måneder, dog således at ICDK’s mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 6 måneder fra den oprindelige leveringsdato.
9.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden ICDK’s skriftlige samtykke fritager ICDK for enhver forpligtelse.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Et erstatningskrav over for ICDK kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
10.2 ICDK hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangel ved det solgte.
10.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for ICDK, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmiddel, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
10.4 Det påhviler ICDK uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnte i pkt. 11.3.

11. Returnering

11.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale.
11.2 Specielt fremstillede eller fremskaffede varer tages ikke retur.
11.3 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte, returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte, såfremt det fremsendes til ICDK, emballeres forsvarligt og i det omfang det kan lade sig gøre, returneres i original emballage.

12. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er ICDK ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller anden indirekte tab.

13. Transport af rettigheder og pligter

ICDK er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

14. Annullering

Ved annullering og ændring af ordre på standardprodukter, hvor kunden har modtaget foreløbig ordrebekræftelse, beregnes et gebyr på 50 %. Ved annullering og ændring af ordre på specialprodukter, hvor produktionen er påbegyndt, beregnes et gebyr på 50 %.

15. Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl i tekst og priser.

16. Tvistigheder

Enhver tvist afgøres ved Sø- og Handelsretten.

Feb. 2023

Produkt tilføjet for at sammenligne.